Fun at Shevet Shemesh
#ShemeshImperia

Machane Shachbag 2018-19

End of year party 2018-19

Machane Choref 2018-19

Karavan Tzofim 2019

Good Deeds day 2018-19

Yom Tzofe 2018-19